ubytovací řád

Ubytovací řád

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v Apartmánech Dobrá Voda probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace pobytu) nebo ústně (v případě telefonické rezervace nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro Apartmány Dobrá Voda závazné.

II. Příjezd a odjezd hosta

Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při jeho ubytování. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem Apartmánu Dobrá Voda zápisem v Ubytovací knize.

Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, potvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu podpisem v Ubytovací knize.

Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 14:00 hodin do 19:00 hodin (pokud se předem nedohodne jinak), opustit apartmán/pokoj je nutno v den odjezdu do 10:00 hodin (pokud se nedohodne jinak).

Host obdrží 3 ks klíčů (od vchodu do areálu, od hlavni budovy, od apartmánu/pokoje). Tyto klíče si host ponechá k dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat a není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů a je povinen je odevzdat ubytovateli při odjezdu.

V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1000,- Kč.

Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla na parkovišti ubytovatele. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidle na parkovišti a příjezdové komunikaci.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně či ústně dohodnutou předem podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici u personálu.

Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je pokoj bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit personálu Apartmánů Dobrá Voda.

III. Práva a povinnosti hostů

Host je povinen vždy zamknout svůj apartmán/pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu/pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že apartmán/pokoj nebyl hostem řádně uzamčen. Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení apartmánu/pokoje, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.

Host je povinen vždy zamknout vchod do areálu, hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy po 22. hodině. Do Apartmánu Dobrá Voda je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky, střelné zbraně a pyrotechniku.

Hosté nejsou oprávněni vodit do Apartmánu Dobrá Voda neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do areálu Dobrá Voda, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

Ve všech vnitřních prostorách Apartmánů Dobrá Voda je zakázáno kouření a rozdělávání ohně!!!

Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu Dobrá Voda povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.

Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače.

Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače atd.)!!!

Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení pracovníkem Apartmánů Dobrá Voda!!!

Hosté mohou využívat bezplatné Wi-Fi pokrytí internetovým signálem. Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí areálu Dobrá Voda k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).

IV. Provoz Apartmánů Dobrá Voda

Hosté mají při příjezdu nárok na ložní prádlo, výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo v případě "nehody"/znečištění na požádání hosta. Hosté nemají nárok na ručníky a při pobytu používají své vlastní.

V hlavní budově probíhá denně úklid společných prostor a společných sociálních zařízení. Personál nevstupuje hostům na pokoj, úklid na pokojích v hlavní budově probíhá jen na vlastní žádost hosta a jen za jeho přítomnosti. Vynášení odpadu zajistí personál tak, že host přistaví odpadkový koš vždy ráno před svůj pokoj.

Apartmán převezme host při nástupu řádně uklizený a připravený. V apartmánu udržuje pořádek a čistotu host po celou dobu pobytu sám svépomocí. Při odjezdu předá host apartmán zbavený veškerého komunálního odpadu, zbytků potravin, hygienických prostředků. K uložení tohoto odpadu slouží kontejner na komunální odpad v areálu Dobré Vody. Závěrečný finální úklid a přípravu apartmánu pro další ubytovaní zajistí personál Apartmánů Dobrá Voda.

Noční klid platí od 23:00 do 7:00 hodin.

Snídaně se podávají od 8:00 do 9:30 hodin, případně dle domluvy.

Obědy se podávají ve 12:00 hodin, případně dle domluvy.

Večeře se podávají v 18:00 hodin, případně dle domluvy

Bar je otevřen od 16:00 do 22:00 hodin, případně dle domluvy.

V. Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.

Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.

Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení Apartmánů Dobrá Voda.

Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto tímto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu.

Tento ubytovací řád je platný od 1. 8. 2016 do odvolání.
Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro obě strany závazný.

V Záblatí dne 1. 8. 2016

Apartmány Dobrá Voda :

Provozovatel a odpovědná osoba : Vlastimil Myška, IČ : 74245317

Odkazy na Občanský zákoník:

§ 754 - Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

§ 755 - Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

§ 756 - Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

§ 757 - Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

§ 758 - O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení § 433 a § 436

§ 759 - (1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.